دفترچه راهنمای

اینورتر تک فاز به سه فاز نیل درایو

ولتاژ ورودی 1PH-AC 220V AC 50/60 HZ
ولتاژ خروجی 3PH-220V -- 0-220 HZ
فرکانس خروجی 0/1HZ TO 100 HZ
دقت خروجی 0/1HZ
نوع کنترل خروجی V/F
نحوه کنترل قدرت گشتاور 0-5
ورودی های برنامه پذیر M1,M2,M3,M4
شیب بالا ACC و شیب پایین DEC
ACC - DEC 0-255
مدت زمان استارت و استاپ
دمای کاری 10C- TO 50C
اضافه بار
150%60SEC
150 درصد تا 60 ثانیه
خنک کاری هوای خنک همراه فن

از این که اینورتر نیل درایو را انتخاب نمودید سپاسگزاریم. اینورتر تک فاز به سه فاز نیل درایو جهت نصــــب و راه اندازي سریع و با کارایی بالا طراحی شده است که نیاز به تنظیمات پیچیده و طولانی ندارد و این امر باعث می شـود که هر شخصی با مقدار کم اطلاعات الکتریکی بتواند آن را راه ندازي نماید.
طراحی شده جهت
 • ماشین آلات پخت
 • ماشین آلات بسته بندی
 • ماشین آلات طلا سازی
 • ماسین آلات معدن
 • ماشین آلات نساجی
 • موتور های اسپیندل
 • سیستم بالا بر
 • چیلر
 • آسیاب
 • نوار نقاله
 • اکسترودر
 • CNC
 • سیستم تهویه هوا
 • و غیر ...

دراین راهنما شمامراحل نصــب ,واردکردن پارامترها ,رفع مشـــکلات و نگهداري روزانه اینورترهاي موتور را فرا خواهید گرفت. براي تضــمین عملکرد ایمنی وکار بدون خطرتجهیزات, توصیه می شودقبل از اتصــــــــال برق به اینورتورها موارد زیر مطالعه گردد
نکات ضروری
لطفا قبل از نصــب اینورتر تک فاز به سه فاز دفترچه راهنمایی که دردست دارید را بادقت مطالعه فرمایید و مواردایمنی زیـررادر نظـر بگیـرید تا از بـروز هرگونه خسارت جانی و مالی جلو گیري گردد.
 • هرگزاقدام به راهاندازي اینورتر يکه هنگام حمل ونقل ویا نصـب آسیب دیده است نکنید و مراتب را به فروشنده اطلاع دهید.
 • نصـب اینورتر تک فاز به سه فاز توسط افرادي که اطلاعات کافی با نصــب اینورتر ندارند میتواند حادثه سـاز باشـد . هرگونه دسـتکاري قطعات ولتاژ بالا در داخل دســــتگاه هاي کنترل دور موتور بدون شــــناخت موجب خسارت جانی می گردد.
 • هنگام سـرویس یا تعمیردسـتگاه ,همواره پس از خاموش کردن اینورتر تک فاز به سـه فاز حداقل 10 دقیقه براي تخلیه کامل بانک خازنی اینورتر منتظر بمانید.
 • مراقب باشـید به ترمینال خروجی دســتگاه هاي W,V,U برق ســه فاز ورودي را اشتباها متصــــل نکنید. همچنین در صورت استفاده از اینورتر هاي تکفاز به ترمینال تغذیه اینورتر هرگز بیش از 220 ولت متصل نکنید.

 • با دست خشک با کی پد دستگاه کارکنید.
 • از نصب اینورتر در محیط هاي قابل اشتغال خوداري فرمایید.
 • از نصب اینورتر با توان پایین تر از توان موتور خودداري کنید
 • از ورود براده هاي آهن , سنگ , چوب , گرد و غبار و اجسـام دیگر به داخل اینورتر خوداري نمایید.
 • درصورت مشـاهدههرگونه خطا اینورتررا خاموش و به دفترچه راهنماي دستگاهمراجعه نمایید ,درصورت برطرف نشــدن مشـــکل باواحد فنی تماس برقرار نمایید.
 • ســیم بنديمجددوانجام هرگونه عملیاتســـخت افزاريجدید , باید حداقل 5 دقیقه بعد ازقطع بــرق وروديودرزمان خاموش بودن چــراغ هاي شارژ انجام گیرد.
 • از اتصال سیم نول به ارت اینورتور خوداري نمایید.
آماده سازي قبل از راه اندازي:
 • ازدرست انجام شدن سیم بندي اطمینان حاصـل کنید و به ویژه از وصـل نبودن بـرق به تـرمینال هاي خــروجــی W,V,Uو همچنین اینکه ارت اینورتر به درستی وصل شده است.
 • تست کنید که ترمینال و یا اتصال و یا پیچی شل نباشد.
 • بررسی کنید که وسیله دیگري به موتور وصل نباشد.
 • اینورتر را با دست هاي خیس راه اندازي نکنید.
 • از OFF بودن همه کلید ها قبل از اعمال برق اطمینان حاصل کنید.

هنگام نصـــــب دستگاه کنترل دورموتور و راهاندازي آن باید به نکات ایمنی و هشدارهاي داده از طرف سازنده توجه نمود
 • نصب و راهاندازي اینورتر باید توسط یک فرد ماهر وآشنا به کنترل کننده هاي دور متغیر انجام گیرد.
 • هنگام حمل ونصـــــــب دستگاه دقت نمایید تا آسیبی به دستگاه وارد نگردد.براي حمل دستگاه هاي توان بالا و سنگین ازوسایل مناسـب مانند لیفتراك استفاده نمایید و هرگز دستگاه بر روي زمین کشیده نشود.
 • قبل ازنصـب و راهاندازي اینورتر تک فازبه سه فازاز متناسب بودن موتور و بار با توان اینورتر مطمئن شـــوید وهیچگاه الکترومتور با توان بالاتر به اینورتر متصـل نفرمایید .همچنین مقدار جریان اضافه بار مورد نیاز را نیز مشخص نمایید و مقدار آنها را با مشخصات اینورتر تطبیق نمایید.
 • باید در نظر داشت که سیســتم هاي اینورتر میتوانند سرعت موتور رادر رنج وسیعی کاهش یا افزایش میدهند . بنابرین نســــبت به امکان پذیر بودن تغییر ســرعت موتور و بار مطمئن شــوید و محدوده مجاز تغییرات سرعت را مشخص نمایید تا آسیبی به موتور و بار آن وارد نشود.
 • به یادداشته باشید که اینورترها به دلیل دارا بودن تجهیزات سوییچینگ الکترونیکی ممکن است باعث ایجادنویزهاي الکترومغناطیســــــــی و هارمونیک برروي شـبکه برق شـده وبرروي سـایر تجهیزات الکترونیکی تاثیر بگذارد. بنابرین هنگام نصــــــب وراهاندازي اینورتر به توصیه هاو رعایت استاندارد هاي ذکر شده در این دستورالعمل توجه نمایید
توجه :
مصــــرف کننده محترم , استفاده نکردن از قطعات حفاظتی کلید اتوماتیک و کنتاکتورو همچنین عدم رعایت نکات ایمنی ذکرشـده در صورت بروز آسیب به درایو ,سبب لغو گارانتی دستگاه میشود.

راهنماي چراغ هاي (LED) هشدار:
 • RUN: لامپ ال اي دي مورد نظر نشان دهنده درحال کار بودن اینورتر را نشــــان میدهد ودر این حالت خروجی اینورترفعال وموتوردر حال کار میباشد.
 • ALARM :چراغ هشـدار موردنظر زمانی روشن میشـود که اینورتر دچار خطاي CL یا OL شده باشد
 • FWD: این چراغ هشـــــدار زمانی فعال است که جهت حرکت موتور از طریق ترمینال هاي برنامه پذیر روي راست گردد تنظیم شده باشد.
 • REV : چراغ هشـدار مورد نظر هنگام اتصــال برق به اینورتر فعال شده و جهت چپگرد بودن موتور را نشان میدهد.

اینورترهاي تک فاز به ســـه فاز نیل درایو با توجه به نیازهاي مشـــتري در انواع مختلف تولید می شـود.اینورترهاي ,داراي پنل جدا درابعاد و اندازهاي طراحی شده که به راحتی با انواع دســـتگاهها ســـازگاري داشــــته باشـدهمچنین نحوه اســتفاده از آن همانند پنل اصلی میباشد در ادامه جزییات نحوه راه اندازي پنل جدا شرح داده شده
توجه :
لازم به ذکر است براي استفاده از پنل جدا بعد از اطلاع از اتصــال صحیح آن به دستگاه لازم است اینورتر مجددا راهاندازي شود(براي شروع به کار جریان برق باید قطع و وصل گردد)
توجه :
پس ازاتصال پنل جدا به اینورتر براي کنترل بهتر تمام تنظیمات را میتوان از روي پنل انجام داد به غیر از منوي بازگشــت به تنظیمات اولیه که براي انجام این عملیات بایداز روي پنل اصلی مجوز انجام شود

` بعد از روشن کردن اینورتر دکمه را فشار داده و توسط دکمه های پارامتر مورد نظر را انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه وارد عنوان پارامتر مورد نظر می شویم با استفاده از کلید های مقادیر را تغییر داده و جهت ذخیره و خروج از برنامه کلید را فشار دهید.
توجه:
لازم به ذکر اسـت این دسـتگاه داراي تنظیمات اولیه و پیشفرض بوده و فقط در موارد لازم و ضروري جهت کاربري هاي ویژه اقدام به تغییر پارامتر هاي زیر نمایید.
براي تغییر در پارامتر ها ي مورد نظر, اینورترباید حتما در حالت STOP قرار داشــته باشد.

 1. راه اندازي از طریق کی پد اینورتر
 2. راه اندازي از طریق ترمینال هاي خروجی.
 3. یک شاسی مربوط به RUN یک شاسی مربوط به STOP و یک کلید مربوط به (راستگرد و چپگرد).

 1. غیر فعال
 2. فعال
با فعال کردن این منو میتوانید از پنل جداگانه اینورتر استفاده نمایید.

محدوده انتخاب فرکانس در این پارامتر بین 0 تا 100hzمی باشد. که در تنظیمات کارخانه مقدار آن 0 هرتز می باشد.

محدوده انتخاب فرکانس در این پارامتر بین 0تا 100hzمیباشـد که در تنظیمات کارخانه مقدار آن 50هرتز می باشد.

تعیین مدت زمان افزایش شـتاب سـرعت اصـلی : مدت زمانی که از لحظه فرمان استارت کردن موتور طول می کشــد براي راهاندازي نرم موتور تا دور موتور به فرکانس اصــلی برســد.مقدار این پارامتر 0 تا 255 میباشد.

تعیین مدت زمان کاهش شـتاب سـرعت اصــلی : مدت زمانی که از لحظه فرمان توقف به موتور طول میکشـــد تادور موتور از فرکانس اصلی به 0 برسد مقدار این پارامتر بین 1تا 255ثانیه جهت ایسـت نرم موتورمی باشد.

اضافه کردن گشتاور اینورتر(BOOST)
تنظیم گشـتاور (BOOST) 60الی 100درصد تنظیم کارخانه روي عدد 80درصد میباشد.
(در فرکانس هاي پایین زمانی که در حال حرکت اســــت افت توان بوجودمی آید براي جبران این افت میتوان گشــــــتاور را افزایش داد.میزان افزایش تا 30درصد میزان نامی گشتاور موتور)

 1. تنظیم فرکانس توسط ولوم آنالوگ روي دستگاه
 2. تنظیم فرکانس توســـــــــــــط ولوم دیجیتال DOWNوUP
 3. تنظیم فرکانس توسط ولوم خارجی
 4. فعال کردن سنسور فشار آب

 1. برحسب فرکانس
 2. برحسب (RPM) دور بر دقیقه
(جهت مشخص کردن دور موتور به پارامتر P25 مراجعه شود).

 1. غیر فعال
 2. فعال
فعــال کــــردن ســــــــــرعت هــاي ثابت با ترمینال ها M1,M2,M3,M4

این دستگاه داراي سرعت (فرکانس یا دور موتور)بصورت حافظه می باشـد این مقادیر P14,P13,P12,P11 قابل تعریف می باشــد.
براي فعال شــــدن هرکدام ازاین ترمینال از پارامترهاي فوق عمل خواهیم کرد

این دستگاه داراي سرعت (فرکانس یادورموتور)بصورت حافظه می باشـد این مقادیر P14,P13,P12,P11 قابل تعریف می باشــد.
براي فعال شــــدن هرکدام ازاین ترمینال از پارامترهاي فوق عمل خواهیم کرد

این دستگاه داراي سرعت (فرکانس یادورموتور)بصورت حافظه می باشـد این مقادیر P14,P13,P12,P11 قابل تعریف می باشــد.
براي فعال شــــدن هرکدام ازاین ترمینال از پارامترهاي فوق عمل خواهیم کرد

این دستگاه داراي سرعت (فرکانس یادورموتور)بصورت حافظه می باشـد این مقادیر P14,P13,P12,P11 قابل تعریف می باشــد.
براي فعال شــــدن هرکدام ازاین ترمینال از پارامترهاي فوق عمل خواهیم کرد

منوی رزرو

تنظیم زمان خاموش شدن فن بعد از استوپ کردن را نســـــبت به دماي محیط کاري اینورتــر تنظیم میکند.(زمانــی مابین 5الـــی 255ثانیه )

 1. غیر فعال
 2. فعال
در این حالت موتور مابین حداقل و حداکثر فرکانس تعیین شـــده توسط کاربر بصورت شناور حرکت می کند.مقادیر حداقل و حداکثر توسط منوهاي P18و P19 تعیین میشود.

این حالت عددي برحســـــــــب فرکانس براي حد پایین سرعت شناور تعیین میگردد.
دقت شود در صورتیکه فرکانس حد پایین ازفرکانس حد بالا بیشـتر باشد پیغام خطا(ERROR) صادر می گردد.

9 فرکانس حد بالاي سرعت شناور این حالت عددي برحسب فرکانس براي حد بالا سرعت شناورتعیین میگردد.
دقت شود در صورتیکه فرکانس حد پایین ازفرکانسحد بالا بیشـتر باشد پیغام خطا ( ERROR) صادر می گردد.
نکته :
براي تعیین افزایش و کاهش شتاب بین سرعت شناور حد پایین و سرعت شـناور حد بالا از پارامتر هاي P5 براي شـتاب اولیه و P6براي شــتاب ثانویه انجام میشود

تنظیم سرعت اولیه شـروع به کار اینورتر که در این حالت اینورتر به هنگام RUN شدن با سرعت اولیه وارد شده در این منو شروع به کار خواهد کرد
توجه :
براي استفاده از این منو حتما باید مرجع تنظیم فرکانس موتور در منوي P8 به مقدار 1 و سرعت ثابت در منوي P10 به مقدار صفر ست شده باشد.
درصورتیکه فرکانس تنظیم شده از حداکثر فرکانس تنظیم شده در منوي P4 بیشتر باشد پیام Error صادر می شود.

تنظیم سرعت اولیه به هنگام شروع به کار اینورتر برحســب RPM که در این حالت اینورتر به هنگام RUNشـدن با سـرعت اولیه وارد شده در این منو شروع به کار می کند.
توجه :
براي استفاده از این منو حتما باید مرجع تنظیم فرکانس موتور در منوي P8 به مقدار 1 و سرعت ثابت در منوي P10 به مقدار صفر ست شده باشد.
در صـورتیکه RPMتنظیم شــده از RPMکه در منوي P25 تعریف شــده بیشتر باشد پیام Error صادر می شود.

 1. صـفحه کلید روي دسـتگاه قفل نمی باشــد. و تمام کلید ها در دسترس میباشد.
 2. صـفحه کلید روي دسـتگاه قفل بوده و فقط کلید هاي/RUN STOP کار می کند. براي حذف قفل می بایســـــــــت کلید STOP بمدت 5 ثانیه نگه داشته شود.
 3. در این حالت پس از انتخاب گزینه یک رمز 4 رقمـی از کاربـر در خواست میشودکه پس ازمشــخص کردن رمز 4 رقمی صفحه کلید رو دسـتگاه قفل شــده و فقط کلید هاي STOP / RUN کار میکند. براي حذف قفل می باســـیت کلید STOPبمدت 5 ثانیه نگه داشـته شـودو سـپس رمز قفل کلید ها وارد شـود(در صورت اشتباه وارد شدن رمز ERROR صادر میگردد).

 1. غیر فعال
 2. فعال
با اســـــتفاده از این منو میتوانید حالت خواب براي اینورتردر نظر بگیرید , بطوریکه اگر موتور در حالت RUN باشـد بعد از اتمام زمان داده شده خاموش می شود.

زمانیکه بخواهیم اینورتر براي مدت زمان خاصی درحال کار باشد یا زمان کارکرد دستگاه را کنترل کنیم از پارامتر فوق اسـتفاده میکنیم بصورتی که زمان خواب برحسـب دقیقه تعیین می شود(5الی 180 دقیقه) بطوري که اینوتر بعد از زمان داده شده خاموش می گردد.

در صورتی که کاربرقصــد نمایش دور بردقیقه موتور راداشته باشد (از طریق منو P9 ( میباسـت مقدار RPM موتور در حالت 50هرتز را که معمولا بر روي پلاك موتور هک شده را وارد کند.
توجه :در صـــــورتی که کاربر از طریق منو P9 حالت نمایش را بر حسـب RPM تنظیم کرده باشد و میزان RPM موتور از طریق این منو وارد نشـــده باشد مقدار RPM پیش فرض برابر 1000 دور بر دقیقه میباشد.)

 1. غیر فعال
 2. فعال
با فعال کردن این منودر صورت قطع برق با اتصــــــال مجددبرق, اینورتر به صورت خودکار شروع به کار می کند.

با فعال کردن این منو در صــورت STOP بودن اینورتر و گذشــت زمان تعریف شده در منوي P28 اینورتر به صورت خودکار خاموش می شود.

زمان 5 الی 60 دقیقه براي خاموش شدن اینورتر در صورت STOP بودن .
توجه :
براي روشن شدن مجدد اینورتر باید کلید UP بمدت یک ثانیه فشرده شود.

تمامی پارامتر ها روي مقادیر تنظیمی کارخانه قرار می گیرند.

شـامل عددي ما بین 10تا 100می باشـد که نمایانگر میزان درصد فشار آب می باشد.
بعنوان مثال اگر سنسور فشار آب از نوع 10بار باشد و این منو بر روي عدد 50ست شده باشد آنگاه فشار آب روي 50درصد فشار سنسور آب که 5می باشد تنظیم می شود.

شامل عددي مابین 0 تا 99 هرتز می باشد که با تنظیم عدد روي فرکانس مورد نظر رسیدن فشار آب به میزان تنظیم شده در منوي P30 اینورتر به حالت خواب می رود و با افت فشــار آب اینورتر شـروع به کارمی کند بعنوان مثال اگرمی خواهیم فشـار آب روي 5 بار باشد آنگاه فرکانس اینورتر را روي عددي که فشا ر 5 بار می رسد تنظیم می کنیم واین فرکانس را روي این منو تنظیم می کنیم.
تذکر :
براي فعال شـــــدن منوي P30و P31حتما باید منوي P8روي گزینه 3 تنظیم شده باشد .
تذکر :
ولتاژ سنسور فشار حتما باید 10ولتی بود و خروجی فشار بر اساس ولتاژ باشد .

P1 مقدار پیش فرض 0
P2 مقدار پیش فرض 0
P3 مقدار پیش فرض 1
P4 مقدار پیش فرض 50.0H
P5 مقدار پیش فرض 5
P6 مقدار پیش فرض 5
P7 مقدار پیش فرض 80
P8 مقدار پیش فرض 0
P9 مقدار پیش فرض 0
P10 مقدار پیش فرض 0
P11 مقدار پیش فرض 1.8
P12 مقدار پیش فرض 20
P13 مقدار پیش فرض 30
P14 مقدار پیش فرض 40
P15 مقدار پیش فرض ---
P16 مقدار پیش فرض 30
P17 مقدار پیش فرض 0
P18 مقدار پیش فرض 20.0
P19 مقدار پیش فرض 30.0
P20 مقدار پیش فرض 20
P21 مقدار پیش فرض 120
P22 مقدار پیش فرض 0
P23 مقدار پیش فرض 1
P24 مقدار پیش فرض 10
P25 مقدار پیش فرض ---
P26 مقدار پیش فرض 0
P26 مقدار پیش فرض 0
P27 مقدار پیش فرض 0
P28 مقدار پیش فرض 30
P29 مقدار پیش فرض ---
P30 مقدار پیش فرض ---
P31 مقدار پیش فرض ---

نام خطا دستورالعمل خطاها عملکرد درست
CL افزایش غیر طبیعی جریان اینورتر زمانیکه هرگونه اتصالی در خروجی رخ دهد ویا اینکه میزان جریان خروجی اینورتربیش از حد مجاز باشد این پیغام صادر میشـــودکه براي رفع این پیام لازم است ابتدا خروجی ها بررسی مجددگردیده , سـپس برق ورودي اینورتر قطع و دوباره وصل گردد. درصورتی که هیچ اتصــالی در خروجی نبوده وموتور مورد استفاده با اینورتر سازگار باشد(توان موتور بیش از توان اینورتر نباشد) و هشــــدار CL دوباره صادر گردد, لطفا ازهرگونه دســــتکارياینورتر خوداري کرده و با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.
OL اضافه بار خارجی در صورتی که میزان اضافه بار اینورتر بیشتر از 100 درصد و کمتر از 150 درصد توان اینورتر باشد آنگاه بعداز 60 ثانیه پیام فوق صادر شده و از آسیب به اینورتر جلوگیري میشود.
HOT سنسور دماي مربوط به اینورتر حرارتی اضافی را آشکار میکند در صـورتیکه دماي اینورتربه هردلیلی اعم از کارکـرد مداوم بیش از حد و یا قـرارگیـري در محل بســیارگرم و یا خرابی سیســتم خنک کننده به بیش از حد مجاز برســــد آنگاه پیام HOT صـادر شـده و سـپس موتور در حالت STOPقرار گرفته و تا خنک شــدن اینورتر جهت جلوگیري از خرابی دســتگاه امکان راه اندازي مجدد نمیباشد.
E1 عدم ارتباط سنسور دما تماس با پشتیبانی
Eror عدم اتصال کابل پنل جدا یا قطعی در کابل اتصالات کابل از اینورتر به پنل بررسی و در صورت عدم رفع مشکل از کابل جدید استفاده شود
طول کابل توصیه شده حداکثر 2 متر می باشد.